Deklaracja dostępności

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego:
http://rtbs.info.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wyłączenia:

  • mapy,
  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r.,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. oraz treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Niezgodności:

  • część plików udostępnionych w formacie pdf i opublikowanych przed 23 września 2020 r. nie jest dostępnych cyfrowo (w miarę możliwości dokumenty sukcesywnie będą poprawiane).
  • część plików graficznych udostępnionychi opublikowanych przed 23 września 2020 r. nie posiada opisów alternatywnych (w miarę możliwości opisy sukcesywnie będą poprawiane).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Kalinowski, sekretariat@rtbs.info . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 814 51 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.- art. 7 ust. 1
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. jest zlokalizowane przy ul. Tomaszowskiej 10j w Rawie Mazowieckiej.
Główne wejście do budynku znajduje się od strony osiedla mieszkaniowego i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Cała siedziba RTBS znajduje się na parterze budynku.
Osoby niepełnosprawne mogą załatwiać osobiście sprawy w Rawskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi sekretariatu telefonicznie pod numerem +48 46 814 51 13.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Przy biurze znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Brak informacji o prawie wstępu do budynku z psem asystentem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji: 2021-03-31.
Treść raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Skip to content